IV Forum Oświatowe 2017 - Destiny of Colors - Dron. Filmowanie, Fotografia, Reportaż, Szczecin, Goleniów, Poznań, Warszawa, Kraków, Transmisja na żywo

[:pl]IV Szczecińskie Forum Oświatowe[:en]IV Szczecin Educational Forum[:]

[:pl]

10 października br. odbyła się 4. edycja Szczecińskiego Forum Oświatowego „W drodze do dobrej szkoły”. Podczas tegorocznej edycji wydarzenia, jego uczestnicy w głównej mierze skupią się na poszukiwaniu idei podmiotowości relacji edukacyjnych.

W tym roku, Szczecińskie Forum Oświatowe „W drodze do dobrej szkoły” odbyło się w Szczecińskim Parku Naukowo-Technologicznym. Jego tematyką było poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób w  relacjach edukacyjnych zapewnić podmiotowość dzieciom i młodzieży. Indywidualizacja nauczania, uszanowanie prawa ucznia do bycia sobą w zgodzie z jego własną osobowością, zdolnościami i doświadczeniami, stwarzanie sytuacji, w których uczniowie będą mogli podejmować decyzje, dokonywać wyborów i tym samym przejmować odpowiedzialność za własne klęski i niepowodzenia – oto klucz do rozwijania tej podmiotowości. Dlaczego jest to tak ważne w szkolnej edukacji? – o tym opowiedzą zaproszeni prelegenci.[:en]

October 10th. The 4th edition of the Szczecin Education Forum „On the way to good school” was held. During this year’s edition of the event, its participants will mainly focus on the search for the idea of ​​subjectivity of educational relationships.

This year, the Szczecin Educational Forum „On the way to good school” was held in the Szczecin Science and Technology Park. Its subject was to seek answers to the question of how in the educational relationships to provide the subjectivity of children and young people. Individualization of teaching, respect for the student’s right to be in harmony with his or her own personality, abilities and experiences, creating situations in which pupils can make decisions, make choices and thus take responsibility for their own failures and failures – this is the key to developing this subjectivity. . Why is it so important in school education? – invited speakers.[:]

Dyrektorzy, Edukacyjne, Forum, LO2, LO4, Nauczyciele, Oświata, Szczecin, Szkoły, ZSŁ

Published: 19 października 2017

Categories